Vyrobeniu stroja predchádza zvarenie vzoriek, určených na testovacie účely. Avšak pre zákazníkov, ktorí nemajú záujem vlastniť laserové pracovisko, poskytujeme možnosť zvárania menšieho počtu kusov  alebo nižších sérií. Jedná sa prevažne o zákazníkov, ktorých výrobný program (prípadne jeho časť) nie je  založený na vysokých množstvách, modelová rada často kolíše alebo jednoducho potrebujú pre svojho zákazníka vyrobiť úvodnú sériu. Minimálny počet kusov nie je obmedzený.

Disponujeme najnovším modelom laserového zdroja TRUMPF TruDisk 1000 s CCD kamerovou optikou a 6-osým robotom FANUC M-710iC. Na tomto zariadení dokážeme zvariť jednoduché, ale aj zložité kontúry v 3D priestore kontinuálnym, prípadne pulzným typom laserového zvaru. V prípade požiadavky sme schopní zvárať v ochrannej atmosfére. Zariadenie obsluhuje kvalifikovaný personál našej spoločnosti.

Úzko spolupracujeme so Slovenskou technickou univerzitou, materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave, ktorá disponuje špičkovými odborníkmi, ako aj technologickým vybavením. V prípade záujmu Vám po zvarení Vašej vzorky poskytneme:

  • mechanické skúšky materiálov a zvarových spojov v súlade s platnými normami
  • omplexné štruktúrne analýzy s využitím metód svetelnej mikroskopie, riadkovacej a transmisnej elektrónovej mikroskopie, chemickej mikroanalýzy EDS a WDS, obrazovej     analýzy, kvalitatívnej a kvantitatívnej fázovej rtg analýzy, meranie mikroskopických a     makroskopických deformácií, meranie mikrotvrdosti
  • spektrálna chemická analýza ocelí, termomagnetometrická, termická a dilatometrická analýza
  • ďaľšie skúšky na stanovenie mechanických vlastností materiálov za zvýšených i znížených teplôt